Avel

En rasklubb tillhörande Svenska Spaniel och Retrieverklubben

Avelsverksamhet


Info från Avels-och Uppfödarkommittén


Kontaktperson Birgitta Himreus.


Info 8 juni 2018

WSSK:s avelsråd har kontaktat SKK med anledning av att resultatet från goniskopi inte hanteras likvärdigt över hela landet. Nu har följande svar kommit från Helena Skarp, chef enheten för avel och hälsa,SKK:


"Nedanstående text har skickats från SSVOs intygsgrupp till alla ögonveterinärer:


På förekommen anledning vill vi bringa klarhet i vad som gäller angående intygsskrivning i samband med ögonspegling och fr.a. gonioskopi


Enligt ECVOs manual skrivs ögonintyg för varje undersökt hund, som genomgått en fullständig ögonundersökning, vilket innebär ögonundersökning först av adnexa och därefter undersökning av ögats bakre och främre segment. Rutinmässigt undersöks adnexa under goda ljusförhållanden och med fokallampa.  Syn- och ögonreflexer och responser undersöks rutinmässigt. Därefter droppas vardera ögat med mydriatikum (t.ex. mydriacyl).  När pupillerna är väl dilaterade, används ett indirekt oftalmoskop och ett biomikroskop/spaltlampa för att undersöka ögats främre och bakre segment.


Andra undersökningsmetoder, som kan användas i samband med s.k. ögonspegling, är direkt oftalmoskopi, tonometri, gonioskopi samt ERG-undersökning. Dessa metoder är emellertid att betrakta som tillägg till ordinarie ögonundersökning.


Således ska inte ögonundersökningsformuläret användas till annat än när en fullständig ögonundersökning har utförts (enligt ovan).


Av praktiska skäl för SKK finns på det svenska ögonintyget en ruta (u.a.-rutan, Visar inga tecken på ärftlig ögonsjukdom), som markeras om inga ärftliga defekter upptäckts i samband med ögonundersökning.  Denna ruta finns inte på ECVO-intygen, som vi kommer att byta till.  I mellantiden fortsätter vi dock att fylla i den s.k. u.a.-rutan som vanligt om hunden genomgått en ögonspegling där indirekt oftalmoskop och spaltlampa använts och inga ögondefekter/sjukdomar upptäckts. Är det så att gonioskopi utförts i tillägg till ögonspeglingen kommer detta att kodas för sig. Man kan således markera hunden som u.a. i rutan för: Visar inga tecken på ärftlig ögonsjukdom (om inga problem upptäckts) och även markera t.ex. PLD 1/2-3/4.  SKK kommer då att koda u.a. för ögonspeglingen men även koda hunden som affekterad för PLD vad gäller gonioskopin."


Info 12 dec 2016

SKK har en lista på diagnoser där valpkullen inte förmedlas via tjänsten ”Köpa hund”. De diagnoser på avelsdjur där valparna inte förmedlas är inte offentlig och inte heller förankrad hos special eller rasklubbar. Vem/vilka som satt ihop listan, när den och av vem/vilka tagits och vilket underlag som ligger till grund för besluten arbetar vi på att få fram.


Dock vill vi informera om att det har kommit till vår kännedom att valpkullar vars ena förälder fått diagnosen kraftig PLD inte förmedlas via ”Köpa hund”. Vilka ytterligare diagnoser som omfattas av spärrlistan på ”Köpa hund” som kan drabba WSS vet vi tyvärr inte i dagsläget. //Avelskommittén

Vår webbsida använder cookies. Genom att fortsätta accepterar du att vi använder detta.

Acceptera