Avel

Avelsverksamhet


HÄLSOENKET FÖR WELSH SPRINGER SPANIEL 


Nu är det dags igen att genomföra en hälsoenkät för att kunna uppdatera den rasspecifika avelsstrategin RAS som ska revideras vart femte år. Inför revideringen är det viktigt att veta hälsostatusen för rasen för att vi ska få en så frisk och glad hund som möjligt även i framtiden. En viktigt del av RAS är därför att hålla koll på hälsoläget i vår fantiska ras.

Enkäten kommer finnas tillgänglig här på hemsidan från och med den 19/7. Slutsvar på hälsoenkäten vill vi ha in till den 1/10.


Vi är tacksamma för alla svar vi får in, vare sig du har en fullt frisk hund eller en hund som drabbas av sjukdom. Vi vill även gärna få in svar från dig om din hund inte längre finns i livet, allt för att få en bra bild som möjligt av rasens hälsa. Har du fler än en hund fyller du i en enkät per hund. Vi hoppas verkligen att du kan ta dig tid att fylla i och skicka in enkäten. Resultatet av enkäten kommer att fungera som en viktig grundsten till nya RAS.

Avelskommittén

ENKÄT TILL UPPFÖDARE


Under 2021 ska den rasspecifika avelsstrategin (RAS) för welsh springer spaniel utvärderas och revideras.

Det är Rigmor Långström, ansvarig, samt Birgitta Himreus och Tina Ratcovich som har tagit sig an detta uppdrag.


En del i detta arbete är den enkät till uppfödarna av rasen som skickades ut per mejl den 9 maj 2021. Vi i arbetsgruppen behöver allas er hjälp för att genomföra uppdraget och är tacksamma för varje svar vi får in.

Era svar kan skickas per mejl till avelenkat@wssk.se eller per post till Rigmor Långström, Grimsum, Oxhagen, 615 75 Ringarum. Per post kan svaret hållas helt anonymt. Mejlsvar kommer att raderas efter utskrift av själva enkäten. Sammanställningen är självfallet helt avidentifierad.


Vi behöver få era svar senast den 23 juni 2021.


Klicka HÄR för att ladda ner word-dokumentet med enkäten. Sätt kryss i strecket. Dokumentet är inte låst så det går att utveckla under egna kommentarer efter eget tycke.


/Rigmor Långström

Info från Avels-och Uppfödarkommittén


Info 20 augusti 2020


Vi vill uppmuntra er Welshägare som har haft sjukdom av allvarligare sort att använda er av dokumentet "Inrapportering av hälsotillstånd" som ni hittar längre ner på denna sida. 

Varför?  Jo, för att många sjukdomstillstånd inte rapporteras eller registreras på klinik, därför blir det ett stort mörkertal. Det är viktigt att vi ser vad som våra Welshar kan drabbas av och kartlägga om det finns risk för att det blir ett framtida problem i vår ras. Sjukdomar kan alla raser drabbas av –  (även blandraser som ofta framställs som friskare ) och Welshen är i stort en mycket frisk och sund ras. Det vi vill jobba för är att föda upp så friska sunda hundar som möjligt och tillsammans fortsätta förvalta denna underbara ras på bästa sätt. Tack till er som har rapporterat- det handlar om våra hundars bästa och är inte riktat till att göra ner någon uppfödare, men att stärka varandra i gott samarbete.


SKK inför i höst nya rutiner för bokning och betalning av HD-röntgen som kan vara bra att känna till. 


Glaukom


Om ni är intresserade av att läsa på engelska, finns det läsning i denna artikel angående glaukom.

 

Beställ röntgenavläsning

Innan du bokar en tid hos veterinären för röntgenundersökning av din hunds höftleder eller armbågar, måste du beställa en avläsning av röngtenbilderna hos SKK. Det gör du via länken nedan och du kan göra det 12 månader innan undersökningen. Successivt under hösten och vintern kommer SKKs nya e-tjänst SKK Röntgenavläsning för leder tas i bruk. Som hundägare kommer du beställa och betala din hunds avläsning av röntgenundersökningen, INNAN du bokar tid hos veterinären. Kontrollera med din klinik innan vad som gäller, då inte alla kliniker är med från start utan ansluts allt eftersom. Mer info hos SKK, klicka HÄR

 


Info 8 juni 2018

WSSK:s avelsråd har kontaktat SKK med anledning av att resultatet från goniskopi inte hanteras likvärdigt över hela landet. Nu har följande svar kommit från Helena Skarp, chef enheten för avel och hälsa,SKK:


"Nedanstående text har skickats från SSVOs intygsgrupp till alla ögonveterinärer:


På förekommen anledning vill vi bringa klarhet i vad som gäller angående intygsskrivning i samband med ögonspegling och fr.a. gonioskopi


Enligt ECVOs manual skrivs ögonintyg för varje undersökt hund, som genomgått en fullständig ögonundersökning, vilket innebär ögonundersökning först av adnexa och därefter undersökning av ögats bakre och främre segment. Rutinmässigt undersöks adnexa under goda ljusförhållanden och med fokallampa.  Syn- och ögonreflexer och responser undersöks rutinmässigt. Därefter droppas vardera ögat med mydriatikum (t.ex. mydriacyl).  När pupillerna är väl dilaterade, används ett indirekt oftalmoskop och ett biomikroskop/spaltlampa för att undersöka ögats främre och bakre segment.


Andra undersökningsmetoder, som kan användas i samband med s.k. ögonspegling, är direkt oftalmoskopi, tonometri, gonioskopi samt ERG-undersökning. Dessa metoder är emellertid att betrakta som tillägg till ordinarie ögonundersökning.


Således ska inte ögonundersökningsformuläret användas till annat än när en fullständig ögonundersökning har utförts (enligt ovan).


Av praktiska skäl för SKK finns på det svenska ögonintyget en ruta (u.a.-rutan, Visar inga tecken på ärftlig ögonsjukdom), som markeras om inga ärftliga defekter upptäckts i samband med ögonundersökning.  Denna ruta finns inte på ECVO-intygen, som vi kommer att byta till.  I mellantiden fortsätter vi dock att fylla i den s.k. u.a.-rutan som vanligt om hunden genomgått en ögonspegling där indirekt oftalmoskop och spaltlampa använts och inga ögondefekter/sjukdomar upptäckts. Är det så att gonioskopi utförts i tillägg till ögonspeglingen kommer detta att kodas för sig. Man kan således markera hunden som u.a. i rutan för: Visar inga tecken på ärftlig ögonsjukdom (om inga problem upptäckts) och även markera t.ex. PLD 1/2-3/4.  SKK kommer då att koda u.a. för ögonspeglingen men även koda hunden som affekterad för PLD vad gäller gonioskopin."


Info 12 dec 2016

SKK har en lista på diagnoser där valpkullen inte förmedlas via tjänsten ”Köpa hund”. De diagnoser på avelsdjur där valparna inte förmedlas är inte offentlig och inte heller förankrad hos special eller rasklubbar. Vem/vilka som satt ihop listan, när den och av vem/vilka tagits och vilket underlag som ligger till grund för besluten arbetar vi på att få fram.


Dock vill vi informera om att det har kommit till vår kännedom att valpkullar vars ena förälder fått diagnosen kraftig PLD inte förmedlas via ”Köpa hund”. Vilka ytterligare diagnoser som omfattas av spärrlistan på ”Köpa hund” som kan drabba WSS vet vi tyvärr inte i dagsläget. //Avelskommittén