Avel

Avelsverksamhet


INBJUDAN WSSK AVELSKONFERENS 2023

När: 1 april kl.10 - ca 16.30
Var: Scandic Upplands Väsby

Välkomna alla uppfödare och avelsintresserade till en förhoppningsvis intressant och givande dag. På agendan har vi följande ämnen.


- Gonioskopi och glaukom. Föreläsare professor Björn Ekesten som är specialist på ögonsjukdomar med särskild kunskap om ämnet för dagen.

- Information från SKK:s avelskonferens i november med sitt fokus på inavelsgrad/-ökning. Är ett paradigmskifte på gång?

- Mentalitet - resultat från enkätundersökning.

- Vår nya rasspecifika avelsstrategi (RAS) som då förhoppningsvis är fastställd av SKK.


Vi ser fram mot en dag som ger ett bra underlag för en fortsatt gemensam dialog om avel idag och den långsiktiga utmaningen med avseende på inavelsökningen.


Sista anmälningsdag17/3. Endast medlemmar i WSSK. Deltagarantalet är begränsat.

Anmälan och ev. frågor till mail:

resultat@wssk.se


Välkomna

Styrelsen i WSSK/Avelskommitten

KOMPLETTERANDE INFORMATION OM AVELSKONFERENSEN 1/4

 

Vår annons om denna konferens har uppmärksammats av många. Det är kul. Några förtydliganden är på sin plats.


Vi blev glada över professor Ekestens positiva respons på vår förfrågan. Hans förslag på datum var redan den 1 april. Vi ville gå ut med det datumet genast så att intresserade kunde boka in den dagen och istället senare komplettera med tydliggörande av syfte och vad som kan förväntas av dagen. Och vad som förväntas av deltagarna.


Här kommer denna ytterligare information om konferensen.

Dagen kommer att innehålla Ekestens presentation rörande gonioskopi och glaukom utifrån ett antal frågeställningar som Avelskommittén tagit fram. Övriga punkter på dagordningen inleds med en kortare presentation av Avelskommittén. Inför samtliga punkter finns sedan ett antal frågeställningar som Avelskommittén vill få belysta av deltagarna.


Merparten av tiden som står till vårt förfogande kommer att användas för diskussioner och informationsutbyte i syfte att ge Avelskommittén underlag för fortsatt arbete bland annat avseende

- ändringar i gällande styrdokument, t.ex. ögonpolicyn, och framtagande av nya

- ändringar i regler för valphänvisningen

- klubbens förhållningssätt i förhållande till överordnade instanser, som SKK, när det gäller avelsfrågor – t.ex. om vi ska driva vissa frågor

- förberedelserna inför exteriördomarkonferensen 2024 och vår hållning när det gäller likriktning kontra variation

- hur vår uppföljning ska se ut; alltså vad som ska ingå i den årliga avelsrapporten


Frågorna kommer att vara komplicerade och avvägningarna svåra. Deltagarna förväntas vara pålästa. En del underlag och en läslista kommer att skickas ut till dem som anmält sig.

Många har efterfrågat möjlighet att delta digitalt. Avelskommittén har bedömt att en konferens med detta syfte och upplägg inte lämpar sig för att hållas digitalt. Om intresse finns så ska styrelsen försöka anordna digitala föreläsningar inom detta ämne.

 

/WSSK:s Avelskommitté

Info från Avels- och uppfödarkommittén

Ögonpolicyn har reviderats såvitt avser distichiasis


I nuvarande skrivning sägs en del om mängd av och karaktär på de extra håren som kan orsaka smärta eller besvär i ögonen. Avels- och uppfödarkommittén har inhämtat att många ögonveterinärer inte anger mängden av hårstrån och inte heller avser att göra det. Vidare kan det antas att ärftliga faktorer ligger bakom missbildningen - den ögonveterinär som föreläste på SSRKs avelskonferens 20-21/11 -21 utgick från det. Skrivningen i Ögonpolicyn bör därför ändras.

 

Styrelsens beslut 2022-12-18

Ögonpolicyn såvitt avser distichiasis ändras på så sätt att texterna under rubrikerna Arvsgång och Avelspolicy utgår och ersätts med följande:

Arvsgång: Ärftliga faktorer kan antas. Arvsgång okänd.

Avelspolicy: Dubblera inte diagnosen vid avel. Enligt SKK:s grundregler gäller vidare att hunden ska vara fri från kliniska symtom för att användas i avel. Vid anlitande av valphänvisningen kontrolleras enbart officiellt registrerade data; dvs. här endast att diagnosen inte har dubblerats.

 

Punkten justerades omedelbart.

Arbetet med RAS har nått en etappseger


Efter ett gott samarbete med SSRK har styrelsen den 30 september 2022 beslutat om förslag till reviderad Rasspecifik avelsstrategi för welsh springer spaniel. Förslaget finns här nedan i tabellen. Det har överlämnats till SSRK som kommer att skicka det till SKK för beslut. Avels- och uppfödarkommittén har lagt ner mycken möda på detta dokument så nu hoppas vi verkligen att SKK ger nådiga nicken och vi får det fastställt i närtid. Därefter vidtar arbete med implementering. Vi återkommer om formerna för det.

Kommittén genom Rigmor Långström

SSRK:s funktionärsträff den 20 – 21 november 2021 Avelsseminariet

 

Jag är nybörjare som aktiv inom det hundliga föreningslivet så det var en upplevelse att få träffa så många kunniga med stort engagemang i avelsfrågor. Jag lärde mig mycket och knöt nyttiga kontakter. Alla intryck och lärdomar medförde en mindre trafikinfarkt i mina hjärnceller. Detta särskilt som de senaste åren präglats av få möjligheter att träffa nya människor och att vara social i största allmänhet

Det var spännande att få lära sig mer om hundarnas tänder. Det jag tar med mig som avelsråd är funderingarna kring betydelsen av tändernas storlek när det gäller risk för tandsten och tandlossning. Stora rejäla tänder är tycks vara önskvärt även utifrån denna aspekt. Som uppfödare lärde jag mig vikten av att digivande tikar får i sig mycket vätska. Uttorkning är det främsta orsaken till att särskilt avelstikar drabbas av plack och tandsten.

Alla dessa ögondiagnoser ger mig som avelsråd gråa hår. Vi fick en nyttig genom gång av Eva Hertil. Jag skulle önska att SKK tog fram en lathund med korta beskrivningar när det gäller allvaret för hunden, debutålder och vad man vet om ärftligheten. Vartefter kommer det någon ny på posten som avelsråd som måste fara på seminarium för att få grepp om detta osv.

I vår rasklubb pågår just nu arbete med revidering av RAS och det är mitt ansvar att tillsammans avelskommittén och en särskild arbetsgrupp ta fram ett förslag. Diskussionerna kring RAS var därför särskilt givande. Kring fikaborden hade vi många samtal främst om hur man kan få RAS-dokumenten att bli levande och vara bra verktyg i avelsarbetet. Jag var inte ensam om att konstatera att dokumentet ”bidde” något av en skrivbordsprodukt.

 

Rigmor Långström

Vice ordförande och ansvarig för Avels- och uppfödarkommittén i WSSK

Rasspecifik avelsstrategi – RAS

Om arbetet med RAS


Svenska Kennelklubbens (SKK) fullmäktige beslutade år 2001 att det för varje godkänd ras i Sverige ska finnas en rasspecifik avelstrategi - RAS. Ansvaret för detta arbete har SKK:s specialklubbar. Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) har ansvaret för welsh springer spaniel. SSRK har i sin tur delegerat ansvaret till Welsh Springer Spanielklubben (WSSK). Den rasspecifika avelsstrategin ska revideras minst var femte år.


Avels- och uppfödarkommitténs främsta fokus under 2021 har varit det pågående arbetet att revidera RAS. Kommittén har en arbetsgrupp för genomförandet. Uppföljningar har gjorts i form av en granskning av styrelsens dokument, en enkät till uppfödarna och en hälsoenkät. Dessa uppföljningar har legat till grund för den utvärdering av RAS som lämnats till styrelsen. Arbete med revidering av RAS utifrån resultatet av utvärderingen har pågår. Förslag till reviderad RAS kommer att presenteras på hemsidan och vi hoppas på stort engagemang hos medlemmarna och därigenom många synpunkter.

 

Vi som arbetar med detta är Rigmor Långström, ansvarig i styrelsen, Margareta Edman, Birgitta Himreus och Tina Ratcovich.

WSSK

ÖVRIGT