Avel

Avelsverksamhet


ALLA POLICYDOKUMENT, AVELSRAPPORTER OCH RAS FINNS LÄNGRE NER PÅ DENNA SIDAN

Info från Avelskommittén

SKK har fastställt vår RAS

I början på april 2023 kom beskedet att vårt förslag till Rasspecifik avelsstrategi (RAS) hade fastställts av SKK. Vi hade vår avelskonferens inplanerad till den 1 april (se nedan) och valde att påbörja implementeringen av RAS redan då trots att den ännu inte var fastställd. Vi kunde tacksamt notera ett par dagar senare att SKK inte önskade några ändringar.

 

Avelskonferensen den 1 april 2023

Äntligen har vi haft en avelskonferens. Förutom en mycket uppskattad föredragning av professor Björn om glaukom och gonioskopi hade vi en mängd frågeställningar på bordet. Konferensen blev mycket lyckad. Den nådde sitt syfte – att ge Avelskommittén underlag för att föreslå styrelsen ett antal förändringar när det gäller avelsrekommendationer samt regler mm för valphänvisningen. Innehållet i konferensen kommer att sammanfattas i ett kompendium när vi i kommittén fått pusta ut lite efter konferensen.

 

Avelskommittén

Avels- och uppfödarkommittén har bytt namn till enbart Avelskommittén. Det innebär ingen ändring i sak – det går bara fortare att skriva.

 

Ögonpolicyn har reviderats såvitt avser distichiasis

I nuvarande skrivning sägs en del om mängd av och karaktär på de extra håren som kan orsaka smärta eller besvär i ögonen. Avels- och uppfödarkommittén har inhämtat att många ögonveterinärer inte anger mängden av hårstrån och inte heller avser att göra det. Vidare kan det antas att ärftliga faktorer ligger bakom missbildningen - den ögonveterinär som föreläste på SSRKs avelskonferens 20-21/11 -21 utgick från det. Skrivningen i Ögonpolicyn bör därför ändras.

 

Styrelsens beslut 2022-12-18

Ögonpolicyn såvitt avser distichiasis ändras på så sätt att texterna under rubrikerna Arvsgång och Avelspolicy utgår och ersätts med följande:

Arvsgång: Ärftliga faktorer kan antas. Arvsgång okänd.

Avelspolicy: Dubblera inte diagnosen vid avel. Enligt SKK:s grundregler gäller vidare att hunden ska vara fri från kliniska symtom för att användas i avel. Vid anlitande av valphänvisningen kontrolleras enbart officiellt registrerade data; dvs. här endast att diagnosen inte har dubblerats.


Rasspecifik avelsstrategi – RAS

Om arbetet med RAS

Svenska Kennelklubbens (SKK) fullmäktige beslutade år 2001 att det för varje godkänd ras i Sverige ska finnas en rasspecifik avelstrategi - RAS. Ansvaret för detta arbete har SKK:s specialklubbar. Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) har ansvaret för welsh springer spaniel. SSRK har i sin tur delegerat ansvaret till Welsh Springer Spanielklubben (WSSK).Den rasspecifika avelsstrategin ska revideras minst var femte år.


Inför revideringen av RAS har uppföljningar gjorts i form av en granskning av styrelsens dokument, en enkät till uppfödarna och en hälsoenkät. Dessa uppföljningar har legat till grund för utvärdering av RAS. Styrelsen beslutade att revideringen av RAS skulle utgå från denna utvärdering. Avelskommitténs förslag till reviderad RAS fastställdes av styrelsen i september 2022. I samråd med SSRK gjordes sedan några smärre justeringar och tillägg. SSRK överlämnade därefter förslaget till SKK för fastställande.

WSSK

ÖVRIGT