Avel

Avelsverksamhet


Inbjudan till avelskonferens

 

När: lördagen den 13 april

Vi startar på förmiddagen sådär vid 10-tiden och avslutar frampå eftermiddagen. Mer exakta tidsangivelser publiceras senare.

Var: Scandic hotell i Upplands Väsby

Avgift: 250 kr. Lunch och fika ingår. Avgiften sätts in på pg 46 05 80-4.

Anmälan: senast den 3 april till resultat@wssk.se. Bifoga skärmdump eller foto av erlagd betalning. Deltagarantalet är begränsat.


Konferensen riktar sig till uppfödare och andra medlemmar som är intresserade av avel och uppfödning. För att tillgodogöra sig konferensen behöver man ha grundläggande kunskaper om avel och uppfödning.

Elisabeth Rhodin från SKK:s avelskommitté kommer att föreläsa om genetisk variation och koppla detta ämne till de frågor kring hälsoprogram etc. som finns med på vår dagordning.

Ämnen vi kommer att ta upp

  • Genetisk variation - Elisabeth Rhodin
  • Hälsoprogrammet avseende HD – vill vi ändra nivå?
  • Ögonprotokollet – det nuvarande och det nya.
  • Glaukomprojektet
  • Fortplantningsstatus hos welsh springer spaniel. Resultatet av vår enkät.
  • Avelsrapporten avseende 2023 som kommer att vara rykande färsk då.
  • RAS – hur ligger vi till i förhållande till målen?

Välkommen med din anmälan!

Avelskommittén

ALLA POLICYDOKUMENT, AVELSRAPPORTER OCH RAS FINNS LÄNGRE NER PÅ DENNA SIDAN

Info från Avelskommittén

Uppföljningsplan för avel och uppföljning av RAS

Ny uppföljningsplan beslutades av styrelsen den 19 november 2023. Samtidigt fastställdes Avelskommitténs uppföljning 2023 av RAS. Båda dokumenten finns nedan under RAS respektive WSSK.


Avelskonferens 2024

Avelskonferensen 2024 blir den 13 april i Upplands Väsby. Vi återkommer med mer information inom kort.


SKK:s beslut om fondansökan

Ansökan beviljades den 14 september. Beslutet var oss till handa den 23 oktober. Vi håller på med mer detaljerad planering och återkommer med mer information. Beslutet finns nedan under WSSK.


Ansökan om anslag från SKK:s utvecklingsfond

WSSK har den 24 juni 2023 ansökt om fondmedel för ett projekt rörande glaukom. Detta i samarbete med forskarna Björn Ekesten och Tomas Bergström vid SLU. Syftet är att kartlägga förekomsten av glaukom i rasen som underlag för bedömning av ärftlighet. Det långsiktiga målet är att få fram DNA-test och därigenom kunna minska förekomsten av glaukom utan att drastiskt minska avelsbredden. I det kortare perspektivet hoppas vi att data om drabbade individer kan ge viss vägledning när det gäller ärftlighet.

Projektet innefattar blodprovstagning av drabbade hundar och deras närmaste släktingar. Genom att ersätta ägare och uppfödare för deras kostnader för detta hoppas vi att kunna bidra till den forskning som syftar till att utveckla DNA-test.

Ansökan med bilagor finns nedan under WSSK.


SKK har fastställt vår RAS

I början på april 2023 kom beskedet att vårt förslag till Rasspecifik avelsstrategi (RAS) hade fastställts av SKK. Vi hade vår avelskonferens inplanerad till den 1 april (se nedan) och valde att påbörja implementeringen av RAS redan då trots att den ännu inte var fastställd. Vi kunde tacksamt notera ett par dagar senare att SKK inte önskade några ändringar.

 

Avelskonferensen den 1 april 2023

Äntligen har vi haft en avelskonferens. Förutom en mycket uppskattad föredragning av professor Björn om glaukom och gonioskopi hade vi en mängd frågeställningar på bordet. Konferensen blev mycket lyckad. Den nådde sitt syfte – att ge Avelskommittén underlag för att föreslå styrelsen ett antal förändringar när det gäller avelsrekommendationer samt regler mm för valphänvisningen. Innehållet i konferensen kommer att sammanfattas i ett kompendium när vi i kommittén fått pusta ut lite efter konferensen.

 

Avelskommittén

Avels- och uppfödarkommittén har bytt namn till enbart Avelskommittén. Det innebär ingen ändring i sak – det går bara fortare att skriva.

 

Ögonpolicyn har reviderats såvitt avser distichiasis

I nuvarande skrivning sägs en del om mängd av och karaktär på de extra håren som kan orsaka smärta eller besvär i ögonen. Avels- och uppfödarkommittén har inhämtat att många ögonveterinärer inte anger mängden av hårstrån och inte heller avser att göra det. Vidare kan det antas att ärftliga faktorer ligger bakom missbildningen - den ögonveterinär som föreläste på SSRKs avelskonferens 20-21/11 -21 utgick från det. Skrivningen i Ögonpolicyn har därför ändrats.

 

Styrelsens beslut 2022-12-18

Ögonpolicyn såvitt avser distichiasis ändras på så sätt att texterna under rubrikerna Arvsgång och Avelspolicy utgår och ersätts med följande:

Arvsgång: Ärftliga faktorer kan antas. Arvsgång okänd.

Avelspolicy: Dubblera inte diagnosen vid avel. Enligt SKK:s grundregler gäller vidare att hunden ska vara fri från kliniska symtom för att användas i avel. Vid anlitande av valphänvisningen kontrolleras enbart officiellt registrerade data; dvs. här endast att diagnosen inte har dubblerats.


Rasspecifik avelsstrategi – RAS

Om arbetet med RAS

Svenska Kennelklubbens (SKK) fullmäktige beslutade år 2001 att det för varje godkänd ras i Sverige ska finnas en rasspecifik avelstrategi - RAS. Ansvaret för detta arbete har SKK:s specialklubbar. Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) har ansvaret för welsh springer spaniel. SSRK har i sin tur delegerat ansvaret till Welsh Springer Spanielklubben (WSSK).Den rasspecifika avelsstrategin ska revideras minst var femte år.


Inför revideringen av RAS har uppföljningar gjorts i form av en granskning av styrelsens dokument, en enkät till uppfödarna och en hälsoenkät. Dessa uppföljningar har legat till grund för utvärdering av RAS. Styrelsen beslutade att revideringen av RAS skulle utgå från denna utvärdering. Avelskommitténs förslag till reviderad RAS fastställdes av styrelsen i september 2022. I samråd med SSRK gjordes sedan några smärre justeringar och tillägg. SSRK överlämnade därefter förslaget till SKK för fastställande.