Avel

Avelsverksamhet


Rapport från avelskonferens 13 april 2024


Vad har hänt sen sist?

Dagen inleddes med en kort genomgång av vad som avhandlades på förra årets konferens och en redovisning av vad Avelskommittén därefter har åstadkommit i dessa hänseenden. Detta finns dokumenterat i dokumentet ”Rapport om WSSK:s avelskonferens 2023 och dess efterspel” som finns nedan.


Genetisk variation

Huvudnumret för dagen var ett föredrag på tematgenetisk variationav Elisabeth Rhodin, SKK:s avelskommitté. Föredraget fokuserade på vikten av prioriteringar när det gäller den mängd saker som anses viktiga hos en bra hund och riskerna med att mest titta på det lätt mätbara. Hälsoprogram måste avse sådant som är någorlunda enkelt att mäta. Man måste alltid väga in de risker som följer på att man begränsar avelsbredden genom att utesluta hundar från avel på grund av det ena och det andra.

Den avslutande frågestunden tog upp frågor kring hur vi kan gå vidare med frågan om eventuell sänkning av nivån på hälsoprogrammet avseende höftledsdysplasi (HD).


Hur går vi vidare?

Nästa punkt på dagordningen var att få synpunkter från församlingen kring hur WSSK ska arbeta vidare med frågorna från förmiddagspasset.

Enighet rådde om att WSSK i sina rekommendationer och i reglerna för valphänvisningen bör ta bort de krav avseende HD som är hårdare än SKK:s; dvs. vårt enda krav avseende HD ska vara känd status hos föräldradjuren.

En majoritet förordade att WSSK inleder en process som syftar till att ge underlag för en bedömning av om klubben ska förorda en sänkning av nivån på hälsoprogrammet avseende HD. Alltså från nuvarande nivå 2 (känd status) till nivå 1. Nivå 1 betyder att resultaten från HD-röntgen registreras centralt.


Fortplantningsstatus hos wss

Redogörelse för resultaten från vår enkätundersökning om fortplantningsstatus.

Gruppdiskussioner om:

Progesteronprov eller inte för att komma rätt? Lämplig parningsdag ...

Komplikationer i samband med parning.

Komplikationer i samband med valpning – ex. långt öppningsstadium, värksvaghet, mjölkstockning, kvarbliven efterbörd …

Vi kunde konstatera att det hade behövts mer tid för gruppdiskussioner!


Glaukomprojektet

Information lämnades om samarbetet med SLU och deras forskningsprojekt som syftar till att möjliggöra DNA-analyser. Blodprov på hundar som drabbats och deras närmaste släktingar kan skickas till SLU. Alla kostnader för ägaren ersätts av SLU och WSSK. Blanketter mm finns via länkar i dokumentet som finns nedan.


Övrigt

Dagen avslutades med avrapportering angående

- SKK:s avelskonferens i februari

- Avelsrapporten 2023 som finns publicerad här nedan.

- RAS – hur vi ligger till i förhållande till målen

Redogörelse för resultaten från vår enkätundersökning om fortplantningsstatus, dokument nedan/Avelskommittén


Info från Avelskommittén

Uppföljningsplan för avel och uppföljning av RAS

Ny uppföljningsplan beslutades av styrelsen den 19 november 2023. Samtidigt fastställdes Avelskommitténs uppföljning 2023 av RAS. Båda dokumenten finns nedan under RAS respektive WSSK.


Avelskonferens 2024

Avelskonferensen 2024 blir den 13 april i Upplands Väsby. Vi återkommer med mer information inom kort.


SKK:s beslut om fondansökan

Ansökan beviljades den 14 september. Beslutet var oss till handa den 23 oktober. Vi håller på med mer detaljerad planering och återkommer med mer information. Beslutet finns nedan under WSSK.


Ansökan om anslag från SKK:s utvecklingsfond

WSSK har den 24 juni 2023 ansökt om fondmedel för ett projekt rörande glaukom. Detta i samarbete med forskarna Björn Ekesten och Tomas Bergström vid SLU. Syftet är att kartlägga förekomsten av glaukom i rasen som underlag för bedömning av ärftlighet. Det långsiktiga målet är att få fram DNA-test och därigenom kunna minska förekomsten av glaukom utan att drastiskt minska avelsbredden. I det kortare perspektivet hoppas vi att data om drabbade individer kan ge viss vägledning när det gäller ärftlighet.

Projektet innefattar blodprovstagning av drabbade hundar och deras närmaste släktingar. Genom att ersätta ägare och uppfödare för deras kostnader för detta hoppas vi att kunna bidra till den forskning som syftar till att utveckla DNA-test.

Ansökan med bilagor finns nedan under WSSK.


SKK har fastställt vår RAS

I början på april 2023 kom beskedet att vårt förslag till Rasspecifik avelsstrategi (RAS) hade fastställts av SKK. Vi hade vår avelskonferens inplanerad till den 1 april (se nedan) och valde att påbörja implementeringen av RAS redan då trots att den ännu inte var fastställd. Vi kunde tacksamt notera ett par dagar senare att SKK inte önskade några ändringar.

 

Avelskonferensen den 1 april 2023

Äntligen har vi haft en avelskonferens. Förutom en mycket uppskattad föredragning av professor Björn om glaukom och gonioskopi hade vi en mängd frågeställningar på bordet. Konferensen blev mycket lyckad. Den nådde sitt syfte – att ge Avelskommittén underlag för att föreslå styrelsen ett antal förändringar när det gäller avelsrekommendationer samt regler mm för valphänvisningen. Innehållet i konferensen kommer att sammanfattas i ett kompendium när vi i kommittén fått pusta ut lite efter konferensen.

 

Avelskommittén

Avels- och uppfödarkommittén har bytt namn till enbart Avelskommittén. Det innebär ingen ändring i sak – det går bara fortare att skriva.

 

Ögonpolicyn har reviderats såvitt avser distichiasis

I nuvarande skrivning sägs en del om mängd av och karaktär på de extra håren som kan orsaka smärta eller besvär i ögonen. Avels- och uppfödarkommittén har inhämtat att många ögonveterinärer inte anger mängden av hårstrån och inte heller avser att göra det. Vidare kan det antas att ärftliga faktorer ligger bakom missbildningen - den ögonveterinär som föreläste på SSRKs avelskonferens 20-21/11 -21 utgick från det. Skrivningen i Ögonpolicyn har därför ändrats.

 

Styrelsens beslut 2022-12-18

Ögonpolicyn såvitt avser distichiasis ändras på så sätt att texterna under rubrikerna Arvsgång och Avelspolicy utgår och ersätts med följande:

Arvsgång: Ärftliga faktorer kan antas. Arvsgång okänd.

Avelspolicy: Dubblera inte diagnosen vid avel. Enligt SKK:s grundregler gäller vidare att hunden ska vara fri från kliniska symtom för att användas i avel. Vid anlitande av valphänvisningen kontrolleras enbart officiellt registrerade data; dvs. här endast att diagnosen inte har dubblerats.


Rasspecifik avelsstrategi – RAS

Om arbetet med RAS

Svenska Kennelklubbens (SKK) fullmäktige beslutade år 2001 att det för varje godkänd ras i Sverige ska finnas en rasspecifik avelstrategi - RAS. Ansvaret för detta arbete har SKK:s specialklubbar. Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) har ansvaret för welsh springer spaniel. SSRK har i sin tur delegerat ansvaret till Welsh Springer Spanielklubben (WSSK).Den rasspecifika avelsstrategin ska revideras minst var femte år.


Inför revideringen av RAS har uppföljningar gjorts i form av en granskning av styrelsens dokument, en enkät till uppfödarna och en hälsoenkät. Dessa uppföljningar har legat till grund för utvärdering av RAS. Styrelsen beslutade att revideringen av RAS skulle utgå från denna utvärdering. Avelskommitténs förslag till reviderad RAS fastställdes av styrelsen i september 2022. I samråd med SSRK gjordes sedan några smärre justeringar och tillägg. SSRK överlämnade därefter förslaget till SKK för fastställande.