Om oss

Om klubben


Welsh Springer Spanielklubben är en rasklubb som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK. SSRK är i sin tur en specialklubb tillhörande Svenska Kennelklubben, SKK.


Våra stadgar anger våra mål och vår verksamhet som du får veta mer om på vår hemsida. Målen är att:


  • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar
  • att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktisk bruk av denna
  • att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
  • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.


Styrelse väljs vid klubbens årsmöte. Ordföranden är den enda som väljs direkt för sitt uppdrag medan övriga väljs till ledamöter respektive suppleanter. Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet där man beslutar vilken verksamhet/område var och en ska handlägga. Hela styrelsen är ansvarig för hela verksamheten. Även revisorer och valberedning väljs årsmötet. Stadgarna anger hur styrelsen ska arbeta och hur verksamheten ska bedrivas.


Vilka som sitter i styrelsen just nu och vilka som i övrigt är medarbetare i klubben kan du se genom att klicka på denna knapp.

Våra konton


Inbetalningar, ej medlemskap

PG 46 05 80-4

För inbetalningar från utlandet

IBAN: SE21 9500 0099 6026 0460 5804

BIC (Swift-adress): NDEASESS


PROTOKOLL OCH HANDLINGAR


Läs protokollen!

För att förstå vad som händer i klubben och vilka beslut som ligger till grund för detta, är det en nödvändighet att studera protokollen. Medlemmar har alltid rätt att få läsa styrelsens protokoll men det är styrelsen själv som avgör om protokollen ska finnas på webben. WSSK styrelsen har sedan många år tillbaka valt denna öppenhet. Underlag för beslut och ärenden är däremot inte tillgängliga för andra än styrelsen.